Понеділок, 21.05.2018, 18:28
Вітаю Вас Гість | RSS

Антонівська ЗОШ I-III ступенів №18 м.Херсон

Вітаємо Вас на сайті Антонівської загальноосвітньої школи №18!
Меню сайта

Форма входа
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Мої файли

СТАТУТ ШКОЛИ
03.04.2011, 16:12

СТАТУТ

АНТОНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 18

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АНТОНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ. № 18 ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ - (далі – школа) створена рішенням виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих 28.05.1955 р № 7 і знаходиться у комунальній власності міста.

1.2. Місцезнаходження: 73486, Херсонська обл., м.Херсон, смт Антонівка-1, вул.Херсонська, 83, тел. 31-41-55, e-mail: shkola18@meta.ua

1.3. Школа є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами. Може мати реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, самостійний баланс. Школа може обслуговуватися централізованою бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради.

1.4. Власником школи є територіальна громада міста Херсона .

1.5. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Головними завданнями школи є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей української народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов`язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учнів, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізації права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров`я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, іншими чинними нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов`язань з іншими суб`єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов`язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У школі визначена українська мова навчання і запроваджено профільне навчання старшокласників: суспільно-гуманітарний напрямок, правовий профіль. Школа може мати класи індивідуальної педагогічної корекції.

1.11. Школа має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • встановлювати форму для учнів;
 • надавати платні послуги у сфері освітньої діяльності;
 • здійснювати профільне навчання учнів, професійно-технічне навчання, курсове професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів.

1.12. У школі створені і функціонують методичні об`єднання вчителів початкових класів, вчителів суспільно-гуманітарного циклу, вчителів природничо-математичного циклу, класних керівників, психологічна служба.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються територіальною громадою і здійснюються КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Лучанського» Дніпровського району.

1.14. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного, тижневого планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджується радою школи. Школа працює за 5-денним навчальним тижнем та 6-денним робочим тижнем.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків ( щоденний,тижневий) та режим роботи ( річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Класи у школі формуються за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до школи.

2.6. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу), до ІІІ ступеня навчання – документ про відповідний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. Зарахування учнів до першого класу проводиться на безконкурсній основі відповідно до території обслуговування. Заняття у перших класах проводяться на базі школи. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до школи за наявністю вільних місць у відповідному класі. Бажаючим, а також учням, які за станом здоров`я не можуть відвідувати школу, надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення школи, складання державної підсумкової атестації екстерном. Учні, які мають вади у розвитку, зараховуються до класів інтенсивної педагогічної корекції на підставі довідок Херсонської психолого-медико-педагогічної консультації, заяв батьків або осіб, які їх замінюють. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до школи заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до школи заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.7. У школі першого-другого ступеню навчання для учнів 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Режим дня у групах продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм утримання, устаткування школи та організації навчально-виховного процесу, розглядається радою школи і затверджується наказом директора. Для учнів груп продовженого дня організовується гаряче харчування, відповідно до чинного законодавства.

2.8. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи встановлюються школою у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради.

2.9. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються, включаючи проведення навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації, але не пізніше 1 липня поточного року. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.10. Загальна тривалість канікул протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.11. Тривалість уроків у школі становить:

у 1-х класах – 35 хвилин;

у 2-4 класах – 40 хвилин;

у 5-11 класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.12. Для учнів 5-9 класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального року і профільних дисциплін (предметів).

2.13. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви ( після другого та четвертого уроку) – 20 хвилин.

2.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором. Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов`язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, які спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. Школа може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У першому класі і в першому семестрі другого класу домашні завдання учням не задаються.

2.16. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань, умінь і навичок. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради школи може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.17. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.18. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом профільного міністерства.

2.19. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.20. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.21. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначається профільним міністерством.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлено чинним законодавством.

2.22. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи – табель успішності;
 • по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.23. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.24. За успіхи у навчані для учнів встановлюються такі форми морального заохочення:

· за високі досягнення в навчанні учні 2-8, 10 класів нагороджуються Похвальним листом;

· за високі успіхи в навчанні випускники 9 класів одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

· за високі успіхи в навчанні випускники 11 класів нагороджуються золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні”, срібною медаллю “За досягнення у навчанні”, Похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”

2.25. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.26. Виховання учнів у школі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи у відповідності з принципами, закладеними в Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.27. У школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів школи до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.28. Дисципліна в школі дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту навчального закладу.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

· учні;

· керівник;

· педагогічні працівники;

· психологи, бібліотекарі;

· інші спеціалісти;

· батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов`язки учасників навчально-виховного процесу визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку школи.

3.3. Учні школи мають гарантоване державою право на:

· доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

· вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

· безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

· участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

· отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

· перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

· участь в роботі органів громадського самоврядування школи;

· участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

· повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

· захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.4. Учні школи зобов’язані:

· оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

· підвищувати свій загальний культурний рівень;

· брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом школи, його Статутом;

· дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

· виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи відповідно до Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку школи;

· брати участь у різних видах трудової діяльності;

· дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

· дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку школи;

· дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Учні школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

3.7. Педагогічними працівниками школи повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров`я яких дозволяє виконувати професійні обов`язки.

3.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.9. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором школи.

3.10. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

3.11. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.12. Директор школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються чинними нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.

3.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність школи, здійснюється лише за їх згодою.

3.14. Педагогічні працівники школи підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого законодавством України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

3.15. Педагогічні працівники школи мають право:

· самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

· брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів школи та інших органів самоврядування школи, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

· обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

· проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

· проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

· вносити керівництву школи і управлінню освіти Херсонської міської ради пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

· на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

· об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

· порушувати питання захисту прав, професійної та людської гідності і честі.

3.16. Педагогічні працівники школи зобов`язані:

· забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов`язкових вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

· контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

· нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора школи;

· сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров`я;

· виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

· виконувати Статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору (контракту);

· брати участь у роботі педагогічної ради;

· виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

· готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

· дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

· постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

· виконувати накази директора школи, управління освіти Херсонської міської ради;

· вести відповідну документацію.

3.17. За досягнення високих результатів у навчанні та вихованні підростаючого покоління за зразкове виконання своїх обов`язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами та іншими видами морального і матеріального заохочення.

3.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку школи, не виконують посадових обов`язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з посади згідно з законодавством.

3.19. Права і обов’язки інших працівників регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку школи.

3.20. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

· обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

· створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

· звертатися до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

· приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності школи;

· брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

· на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

3.21. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов`язані:

· створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

· забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту школи;

· поважати честь і гідність дитини та працівників школи;

· постійно дбати про фізичне здоров`я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

· виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім`ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

· виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.22. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, школа може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.23. Представники громадськості зобов`язані дотримуватися Статуту школи, виконувати накази та розпорядження директора школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

ІУ. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління школою здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради. Безпосереднє керівництво школою здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку встановленому МОНУ. Директор школи та його заступники призначаються і звільняються з посади начальником управління освіти Херсонської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора, інших педагогічних працівників здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства. Трудові відносини між адміністрацією та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

4.2. Директор школи:

· здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

· організовує навчально-виховний процес;

· забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

· відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

· створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

· забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

· підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

· контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

· розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

· видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює ї виконання;

· вживає заходів до запобігання вживання учнями алкоголю, наркотичних речовин;

· щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

4.3. Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

· працівників школи – зборами трудового колективу;

· учнів школи другого-третього ступеня – класними зборами;

· батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

 • категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи 20, учнів – 20; батьків і представників громадськості – 20. Термін повноважень становить 1 рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, управління освіти Херсонської міської ради

Загальні збори:

· обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

· заслуховують звіт директора і голови ради школи;

· розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;

· затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;

· приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.4. У період між загальними зборами діє рада школи.

4.4.1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.4.2. Метою діяльності ради є:

· сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

· об`єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

· формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

· розширення колегіальних форм управління школою;

· підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов`язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.4.3. Основними завданнями ради є:

· підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім`єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

· визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

· формування навичок здорового способу життя;

· створення належного педагогічного клімату в школі;

· сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

· підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· сприяння організації дозвілля та оздоровленя учнів;

· підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

· ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов`язковості загальної середньої освіти;

· стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

· зміцнення партнерських зв`язків між родинами учнів та школи з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.4.4. Рада школи діє на засадах:

· пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

· дотримання вимог законодавства України;

· колегіальності ухвалення рішень;

· добровільності і рівноправності членства;

· гласності.

 • працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

4.4.5. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов`язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.4.6. Рада школи:

· організовує виконання рішень загальних зборів;

· вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

· спільно з адміністрацією розглядає та затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

· разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

· затверджує режим роботи школи;

· сприяє формуванню мережі класів школи, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

· приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні”, на нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

· разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливість, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

· погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

· заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

· бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційної категорії вчителям;

· виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

· виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

· вносить на розгляд педагогічної ради та міського управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

· сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

· розподіляє і контролює кошти фонду загального обов`язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

· розглядає питання родинного виховання;

· бере участь за згодою батьків або осіб,які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

· сприяє педагогічній освіті батьків;

· сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

· розглядає питання здобуття обов`язкової загальної середньої освіти учнями;

· організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

· розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;

· вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

4.5. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

4.6. Педагогічна рада розглядає питання:

· удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу,

· планування та режиму роботи школи;

· варіативної складової робочого навчального плану;

· переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

· підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

· морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи;

· притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників школи за невиконання своїх обов’язків.

4.7. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.8. За рішенням загальних зборів можуть створюватися і діяти учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії тощо.

4.9. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

У. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.

5.2. Майно школи є власність територіальної громади міста і закріплено за нею на праві оперативного управління відповідно до діючого законодавства.

5.3. Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчального-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарна, обслуговуючої праці), а також спортивного, актового залів, бібліотеки, медичного, комп`ютерного кабінету, їдальні, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.

5.6. Відповідно до рішення Антонівської селищної ради від ___________ № _______ та державного акту на право постійного користування земельною ділянкою від ___________ № ___________ школа має земельну ділянку, де розміщуються шкільні будівлі, спортивний майданчик тощо.

УІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Школа є неприбутковою організацією.

6.2. Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі кошторису.

6.3. Джерелами формування кошторису школи є:

· кошти міського бюджету;

· кошти, отримані за надання платних послуг;

· благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

· інші джерела, не заборонені законодавством.

6.4. Школа має право:

· на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;

· отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

· фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;

· за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради укладати договори в межах своїх повноважень на придбання товарів, виконання робіт та послуг.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. За рішенням власника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.6. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства.

УІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об`єднаннями інших країн.

УІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ

8.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління освіти Херсонської міської ради, органи державної санітарно-епідеміологічної служби.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов”язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов`язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться відповідно до законодавства.

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає Херсонська міська рада. Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Херсонською міською радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Херсонській міській раді.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов`язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

 

Категорія: Мої файли | Додав: Zavuch
Переглядів: 2800 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 4.5/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]


ЗНЗ №18 © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz