Середа, 23.05.2018, 20:48
Вітаю Вас Гість | RSS

Антонівська ЗОШ I-III ступенів №18 м.Херсон

Вітаємо Вас на сайті Антонівської загальноосвітньої школи №18!
Меню сайта

Форма входа
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Мої файли

Концепція школи
03.04.2011, 16:05

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ              

Антонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Херсонської міської ради -  (далі – школа) забезпечує державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти відповідно до інтересів, здібностей, нахилів особистості.  У школі забезпечуються умови для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учнів, виховання громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незамінними чинниками соціального прогресу.            

Вихідними положеннями концепції є: ¨ забезпечення випускникам школи обсягу наукових знань на рівні вітчизняних освітніх стандартів середньої освіти;   ¨ відмова від політизації навчально-виховного процесу та нав`язування школі ідеологічних догм і доктрин окремих партій, організацій, рухів, церкви тощо;   ¨ глибоке оновлення, удосконалення і реформування змісту освіти, стрижнем якої є розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв`язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни; ¨  організація навчально-виховного процесу  на основі максимального врахування і розвитку індивідуальних здібностей, нахилів, обдарованості дітей; ¨ автономність школи у виборі форм і методів навчально-виховного процесу; ¨ орієнтація виховної діяльності школи  на розвиток сутнісних сил особистості, її здібностей, талантів, рис та якостей, надання учням можливості  реалізувати будь-які свої вимоги демократичним шляхом, об`єднуватися в добровільні демократичні дитячі організації, у діяльності яких пріоритет надається загальнолюдським духовним якостям; ¨ відмова від заформалізованих управлінських структур і командно-адміністративних методів управління.  

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ  І ЗАСАДИ  ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

Мета школи: формування самостійної, компетентної, конкурентноспроможної, соціально успішної особистості, здатної до самореалізації і вдосконалення.  Зусилля педколективу направляються на: ¨ реалізацію особистісно орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей та підлітків через оновлення змісту освіти та впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання; ¨ розвиток профільного навчання; ¨ створення системи управління школою на основі моніторингу; ¨ підвищення результативності навчально-виховної діяльності на основі учнівського та учительського моніторингу; ¨ активізацію всіх ланок учнівського самоврядування; ¨ створення умов для забезпечення методичною службою школи цілісності та безперервної освіти шляхом удосконалення її структури, використання інтерактивних форм і методів впливу на особистість учителя та учня. Основними завданнями  школи є: ¨ різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування цінністних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб; ¨ збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров`я учнів; ¨ виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях; ¨ формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань; ¨ становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності; ¨  виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією; ¨    виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе. Школа функціонує як українська національна школа, виховуючи свідомих громадян української держави, формуючи, з одного боку, почуття любові до рідного краю, свого народу, держави, відповідальності за їхнє майбутнє, а з іншого, - відкритість до сприйняття різноманітних культур світу, освоєння фундаментальних духовних цінностей людства – гуманізму, свободи, справедливості, толерантності, культури миру, національного примирення, збереження природи.      

Школа за своєю сутністю є демократичною, її демократичний характер визначається відкритістю перед суспільством, участю учнів, їхніх батьків, педагогічного колективу і представників громадськості у розробці та реалізації стратегії і змісту її діяльності, відповідальністю за якість освітніх послуг перед споживачем і державою. Школа є світською. Шкільний освітній процес будується на засадах наукових знань, будь-який предмет вивчення розглядається у відповідності з даними про нього сучасної науки. Втручання в діяльність школи релігійних організацій, пропаганда релігійних віровчень, прилучення учнів до релігійної віри у школі не допускається. Водночас у процесі вивчення гуманітарних предметів доцільне загальне ознайомлення школярів з релігіями як феноменом загальнолюдської культури.                  

ІІІ. СТРУКТУРА  ШКОЛИ            

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту” школа має три ступені: початкова (1-4 класи); основна (5-9 класи); старша (10-12 класи). Початкова школа є чотирирічною. До неї вступають діти, яким на 1 вересня,  виповнилося 6 років і які за результатами медичного і психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання. Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, фізичний, соціальний розвиток. Пріоритетними є загальнонавчальні, розвивальні, виховні, оздоровчі функції.  У молодших школярів формується вміння вчитися (розгорнута навчальна діяльність): вони оволодівають організаційними, логікомовленнєвими, пізнавальними і контрольно-оцінними вміннями й навичками, набувають особистого досвіду культури поведінки в соціальному та природному оточенні, досвіду співпраці в різних видах діяльності. Освітніми результатами цього ступеня школи є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні вміння й навички, узагальнені знання про реальний світ у його зв`язках і залежностях, достатньо розвинені мислення, уява, пам`ять, ставлення до праці, мистецтва, здоров`я, уміння виконувати нескладні творчі завдання.  Для дітей з особливими потребами організовується система корекційної допомоги без відриву від класного колективу (це класи інтенсивної педагогічної корекції). Основна школа (5-9 класи) дає базову середню освіту. Вона завершує формування загальнонавчальних умінь і навичок, оволодіння навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання.             Основна школа важливе значення надає формуванню здорового способу життя, правовому й екологічному вихованню. Завершуючи основну школу, учні мають добре володіти українською мовою, однією іноземною мовою, вміти користуватися комп`ютером.  У 5-6 класах переважає пропедевтичний характер вивчення більшості предметів; у 7-9 класах розгортається систематичне вивчення основ наук, підвищується роль теоретичних знань у змісті освіти, забезпечується задоволення різноманітних пізнавальних інтересів школярів.  Старша школа (10-12 класи) є останнім етапом одержання повної загальної середньої освіти, на якому завершується формування цілісної картини світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, уміння одержувати з різних джерел і переробляти інформацію, застосовувати знання.       Старша школа функціонує переважно як профільна, спрямована на формування конкурентноспроможної, соціально успішної особистості, на підготовку школярів до свідомого вибору професії, до життя у ринкових умовах. Це дозволить випускникам простіше адаптуватися після закінчення школи.  Повна загальна середня освіта доступна для всіх дітей незалежно від місця проживання та матеріального статусу батьків. Між етапами шкільного навчання немає бар`єрів для переходу від одного етапу до іншого.      Навчально-виховний процес у школі здійснюється з дотриманням нормативних вимог, визначених Законом України від 23.05.1991 р. № 1060-12 "Про освіту”, Законом України від 13.05.1999 року № 651-14 "Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 964.  Школа працює в одну зміну. Заняття розпочинаються о 8 год.15 хв. і продовжуються до 14 год.50 хв. Школа забезпечена необхідною навчально-нормативною документацією. При відпрацюванні робочого навчального плану дотримуються вимоги Міністерства освіти і науки.   Тривалість уроків у школі становить: у 1-х класах – 35 хв.; у 2-4 класах – 40 хв.; у 5-12 класах – 45 хв. Тривалість перерів між уроками – 10 хв.; після 2-го та 4-го уроків – великі перерви по 20 хв. Режим школи встановлюється з урахуванням потреб в організації навчання, активного відпочинку і харчування учнів. Розклад уроків і норми навчального навантаження на одного учня розробляються відповідно до робочого навчального плану школи з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і погоджуються з міською СЕС.   При оцінюванні знань учнів педагогічні працівники користуються критеріями та нормами оцінювання знань учнів, які встановлені Міністерством освіти і науки України та Академією педагогічних наук України (методичний лист № 428-48 від 04.09.2000 р. "Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти”).  У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. З метою забезпечення ефективних вимірників якості навчальних досягнень та об`єктивного їх оцінювання у школі І-ІІІ ступенів введена 12-бальна шкала оцінювання, побудована з урахуванням підвищення рівня особистих досягнень учня. При оцінюванні вчитель має враховувати рівень досягнень учнів. Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учня є визначення рівня його компетентності: низький (рецептивно-продуктивний) – 1-2-3 бали; середній (репродуктивний)- 4-5-6 балів; достатній (конструктивно-варіативний) – 7-8-9; високий (творчий) – 10-11-12 балів.               

ІУ. ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

Модернізація змісту освіти у школі грунтується на врахуванні позитивних надбань української школи і водночас передбачає істотні зміни, зумовлені сучасними тенденціями суспільного розвитку. Стратегічними завданнями школи є оновлення змісту освіти. Головними пріоритетами такого оновлення є: ¨ створення передумов для різнобічного розвитку особистості та диференціації навчання , переходу до особистісно орієнтованих педагогічних технологій; ¨ формування забезпечення життєвої, соціальної, комунікативної і комп`ютерної компетентності учнів; ¨ виховання особистісних якостей громадянина – патріота України; ¨ посилення практично-діяльнісної і творчої складових у змісті всіх освітніх галузей; ¨ гуманізації та гуманітаризації змісту навчання; ¨      комплексна реалізація оздоровчої функції шкільної освіти; ¨ приведення обсягу і складності змісту у відповідність до вікових можливостей дітей, перспективами їх розвитку; ¨ забезпечення у старшій школі профільності навчання, генералізації та інтеграції знань на основі фундаментальних ідей, законів і теорій; ¨ перерозподілу навчального змісту між ступенями школи; зняття перевантаження в основній школі; ¨   забезпечення наступності навчального змісту і вимог щодо його засвоєння між базовим компонентом дошкільної освіти і початковою школою; початковою і основною школою; основною і старшою школою; загальноосвітньою підготовкою та вимогами професійно-технічної і вищої освіти.  Методологічною основою визначення змісту шкільної освіти є загальнолюдські і національні цінності. Зміст визначається на засадах його фундаменталізації, науковості і системності знань, їх цінності для соціального становлення людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, взаємоповаги  між націями і народами, світського характеру школи.  У доборі змісту враховуються його доступність, науковість, наступність і перспективність, практичне значення, потенційні можливості для загальнокультурного, наукового, технологічного розвитку особистості, індивідуалізації, диференціації навчання.  Зміст шкільної освіти має українознавчу спрямованість, що безпосередньо забезпечується вивченням таких загальноосвітніх предметів, як українська мова, українська література, історія України, географія України, українознавство, українська художня культура тощо, а також шляхом висвітлення українознавчого матеріалу у змісті інших навчальних предметів.  Конкретизує  реформування змісту освіти базовий навчальний план, який унормовує основні параметри організації навчально-виховного процесу, його тривалість, розподіл часу за роками навчання, освітніми галузями, інваріантною та варіативною складовими.             Інваріантна складова навчального плану визначає зміст загальнокультурної, загальнонаукової і технологічної підготовки всіх учнів, прилучення їх до загальнолюдських і національних цінностей. У школі ця підготовка забезпечується через вивчення обов`язкових освітніх предметів: української мови і літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, географії, хімії, біології, фізики, правознавства, курсу "Людина і світ”, природознавства, математики, інформатики, трудового навчання, музики та образотворчого мистецтва, основ здоров`я і фізичної культури. Їх набір відповідає структурам діяльності людини, містить знання про людину, природу, суспільство, науку, виробництво і є змістовною основою для формування в учнів цілісного уявлення про світ на рівні загальноосвітньої підготовки, достатньої для вибору професії і продовження освіти.  Варіативна частина навчального плану визначає задоволення освітніх потреб груп і окремих учнів з урахуванням умов роботи школи, диференціацію, індивідуалізацію, а в старшій школі профільність навчання.   Входження молодих поколінь у глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підносить роль життєвої і соціальної компетентності учнів. Громадянська освіта, економічне, правове, екологічне виховання сприяють активному життєвому і соціальному самовираженню особистості. Блок соціального змісту збагачений, систематизований, перерозподілений по шкільній вертикалі. Соціально орієнтованим знанням надається виразне культурологічне та життєве спрямування.  Зміст суспільствознавчої галузі чітко структурований у блоки історичної і суспільствознавчої освіти. Більш цілісно і повно розглядається історія України в контексті світової історії.   Посилюється розвивальне, практичне і виховне спрямування мовно-літературної освіти, формування в процесі вивчення всіх предметів мовної культури особистості. У школі реалізується єдиний підхід до вивчення предметів мовного циклу на комунікативно-діяльнісній основі. Вивчення української мови як державної є обов`язковим для всіх учнів школи.  Українська мова, як навчальний предмет, виконує у школі дві основні функції: є об`єктом пізнання і засобом оволодіння іншими предметами. Тому основна мета вивчення української мови в школі полягає в розвитку в учнів уміння вільно і грамотно висловлювати свої і розуміти чужі думки в усній та письмовій формі, у формуванні у них мовленнєвих умінь і навичок для активної виробничої і суспільної діяльності та самостійної роботи над підвищенням свого культурного рівня і професійної підготовки.  Вивчення російської мови, як мови міжнаціонального спілкування, здійснюється у школі в межах Конституції України, Закону України "Про мови”. Вона вивчається як комунікативно орієнтований навчальний курс з особливим акцентом на забезпечення розуміння усної та писемної мови і вміння висловлювати свої думки засобами функціонально достатнього мовного матеріалу. В результаті вивчення цього курсу учні повинні вміти розв`язувати найбільш типові комунікативні завдання в межах побутової, навчально-трудової, соціально-культурної, громадсько-політичних сфер спілкування з активним використанням необхідного і достатнього обсягу знань лексики і граматики.  Вивчення англійської мови у школі має на меті закласти основи для усного та писемного спілкування в межах кола тем і ситуацій, визначених програмою. Навчання передбачає включення учнів у різні види мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання й письма). Система навчання англійської мови будується на принципах взаємопов`язанного навчання усіх видів мовленнєвої діяльності, комунікативної спрямованості, усвідомленого виконання учнями мовних операцій, широкого використання перекладу як засобу навчання, формування навичок самостійної роботи. Англійська мова вивчається з 2 класу; за бажанням батьків учні 1-го класу вивчають пропедевтичний курс англійської мови. Школа вбачає у природознавчій галузі посилення  практичного характеру змісту, її гуманітарну спрямованість, що сприяє переконливішому розкриттю ролі людини в пізнанні світу природи, цілісності її сприйняття.   Зміст галузі реалізується через традиційні навчальні предмети і курси фізики, хімії, біології, географії, астрономії, а також через факультативи фізики, хімії, основ екології.   Важливою специфікою методів навчання у процесі вивчення природничих дисциплін є їхня розвивально-дослідницька функція, тому на уроках домінують спостереження, демонстраційний експеримент, лабораторні досліди, практичні роботи.  Пріоритетними чинниками у навчанні математиці є формування в учнів уявлення про сутність математичного знання, ознайомлення їх з ідеями і методами математики, її роллю у пізнанні і перетворенні дійсності, забезпечення оволодіння системою математичних знань, які мають передусім загальноосвітнє, загальнокультурне спрямування, а також вміннями, необхідними для успішного вивчення інших освітніх галузей.  Зростання соціальної і особистісної значущості опанування учнями комп`ютерної грамотності, без якої неможлива успішна адаптація в інформаційному  суспільстві, вимагає застосування комп`ютерної технології на всіх етапах навчання. Тому у 1-9 класах комп`ютер використовується як засіб навчальної діяльності з метою оволодіння школярами первинними уміннями і навичками роботи з ним, у 10-12 класах забезпечується вивчення курсу "Основи інформатики”.             Комплексного підходу вимагає реалізація оздоровчої функції школи. Ідеї фізичного і психічного здоров`я знаходять відображення у змісті різних предметів на рівні практичного утвердження в свідомості учнів необхідності у дбайливому ставленні до свого здоров`я і здоров`я інших як найвищої цінності. Це забезпечується введенням в усіх класах третьої години фізичного виховання, диференційним підходом до різних груп дітей, посиленням мотиваційного компоненту виховання здорового способу життя. Окрім того, в усіх 1-11 класах вивчається курс "Основи безпеки життєдіяльності", який включає первинні відомості про забезпечення особистості навичкам самозахисту, здорового способу життя. Основна мета художньо-естетичної освіти вбачається в розвитку світоглядних уявлень учнів, їх естетичного ставлення до дійсності та особистісно ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, формуванні потреб в художньо-творчій самореалізації і духовному самовдосконаленні. У початковій та основній школі художньо-естетична галузь реалізується через традиційні навчальні предмети з музики та образотворчого мистецтва. У 5-7 класах впроваджується інтегрований курс "Основи етики та естетики”, опанування якого має сприяти формуванню в учнів цілісного уявлення про художньо-естетичну картину світу.  Трудова підготовка у школі забезпечує ознайомлення учнів з основами сучасного виробництва, основними технологічними процесами; формування технолого-конструкторських, економічних, екологічних знань і вмінь. Вона сприяє професійному самовизначенню школярів, формуванню в них якостей, необхідних для трудової діяльності в різних сферах виробництва, обслуговування, побуті і подальшого їх навчання та професійного удосконалення.  Зміст трудового навчання сприяє загальноосвітньому, загальнокультурному в загальнотрудовому розвитку  учнів.     

У. ШКОЛА І НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА            

У сучасних умовах школа об`єктивно виступає провідним фактором прилучення молоді до національної культури і традицій. Тут докладаються національної самосвідомості, прищеплюється любов до рідної мови, повага до свого народу, його історії і культури. В діяльності школи органічно поєднуються елементи національного й загальносвітового.        Вихідним принципом при конструюванні змісту освіти і всієї виховної роботи школи виступає  первинність культурно-історичної традиції народу, її діалектична єдність з загальною людською культурою.  Національний компонент змісту освіти включає знання рідної мови й літератури, історії свого народу, його традицій, звичаїв, ідеалів, витоків і особливостей рідної культури, народної творчості, знання про суспільний і державний устрій України, сучасні етнічні процеси.  Ці знання розкриваються як в обов`язкових навчальних предметах, так і в предметах за вибором учнів: практичне право, українознавство, "Я і Україна”, "Етика” та інші. У результаті засвоєння змісту освіти учні школи мають усвідомити, що вони належать до великого українського народу.             Національне самовизначення учнів формується і у процесі виховної роботи, у проведенні краєзнавчої роботи. Це участь школярів у туристсько-краєзнавчих експедиціях "Сто чудес України”, "Краса і біль України”, в традиційних конкурсах і святах "Козацькі розваги”, "Я – родина – Україна”, "Козацькому роду нема переводу”, в збереженні і охороні святинь свого народу, пам`ятників історії, культури і природи. На уроках трудового навчання, на заняттях технічних гуртків вихованці освоюють традиційні ремесла та народне ужиткове мистецтво.            

УІ. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС            

Навчально-виховний процес у школі будується на основі багатокомпонентного, варіативного змісту освіти, застосування особистісно орієнтованих педагогічних систем, вибору перспективних освітніх технологій, комп`ютерної підтримки навчання, діагностичних і стимулюючих форм контролю і оцінювання досягнень учнів, турботи про фізичне і психічне здоров`я дітей. Початкова, основна і старша школа працюють у режимі 5-денного робочого тижня.   Структура навчального року, режим навчальних занять визначаються школою з урахуванням вимог Закону України "Про загальну середню освіту”. Гуманістичні цінності освіти зумовлюють перехід школи  на особистісно орієнтовану модель навчання. Це навчання і виховання учнів на засадах індивідуалізації, створення умов для саморозвитку і самовизначення, осмисленого визначення своїх можливостей і життєвих цілей. Особистісно орієнтоване навчання передбачає нову педагогічну етику, визначальною рисою якої є взаєморозуміння, взаємоповага, творче співробітництво.   Найголовнішими ознаками особистісно орієнтованого навчання є багатоваріантність методик, уміння організувати навчання одночасно на різних рівнях складності, утвердження всіма засобами цінності і гідності дитячої особистості.  Особистісно орієнтована система навчання будується на психологізації навчального процесу, з опорою на діагностичну основу. У школі активно використовується стимулююча, супроводжуюча діагностика, яка є підгрунтям для прийняття і реалізації педагогічно доцільних рішень.   На всіх ступенях школи використовуються спеціальні методики вивчення та індивідуального розвитку дітей, які виявляють  їхні здібності в інтелектуальній, мистецькій, спортивній, технологічній сферах.  У школі створюється надійна система запобігання неуспішності і відставання учнів, шляхом анкетування виявляються причини відставання учнів, а система індивідуальних консультацій служить попередженню їх неуспішності.             Навчально-виховна робота у початковій школі спрямована на розвиток творчих здібностей учнів, на корекцію пам`яті і мовлення у дітей, які потребують особливої уваги педагогів, на вдосконалення фізичного розвитку. Початкова школа закладає основи підготовки школярів до подальшого успішного навчання в основній та старшій школі. Тому увага приділяється індивідуальній роботі з учнями, особливо з недостатньо підготовленими до навчання. Це реалізується через додаткові індивідуальні заняття, курси за вибором, класи інтенсивної педагогічної корекції.  Особливістю організації навчально-виховного процесу у 5-9 класах є орієнтація на досягнення всіма учнями обов`язкового рівня знань навчальних предметів згідно з державними вимогами та стандартами, створення умов для навчання обдарованих дітей на більш високому рівні. Основна школа передбачає вивчення додаткових навчальних предметів за вибором, факультативне навчання: російська мова ( 5 по 9 класи), основи етики та естетики, основи інформатики, креслення, українознавство, основи екології, хімії, фізики та інші.    У старшій школі завершується загальноосвітня підготовка молоді, підготовка її до свідомого життя та вибору професії через профільність навчання.  Школа повністю автономна у виборі форм організації навчально-виховного процесу, методів і засобів реалізації змісту освіти. Широкого використання і виховання школярів в шкільному навчанні набувають нові інформаційні технології. Вчитель сам обирає форми і структуру навчальних занять, методи навчання, керуючись їх педагогічною доцільністю, що зумовлюють результативність навчання і виховання школярів. Поточний контроль за рівнем навчальних досягнень учнів здійснює вчитель на підставі загальних критеріїв і норм оцінювання навчальної діяльності школярів. В школі обов`язковим є тематичний контроль результатів навчання, на проведення якого навчальними програмами відводиться час. Школа визначає форми, зміст і способи проведення підсумковоо контролю якості загальноосвітньої підготовки школярів, на підставі якого оцінюються навчальні досягнення кожного учня. З метою забезпечення державного контролю та моніторингу відповідності освітнього рівня учнів, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад І, ІІ, ІІІ ступенів, вимогам Державного стандарту загальної середньої школи, запроваджена державна підсумкова атестація учнів. Її зміст, форми і порядок проведення визначає Міністерство освіти і науки України. Освіта в школі здійснюється не тільки шляхом передачі готових висновків, скільки шляхом розвитку творчих задатків, здібностей, спрямованих на осмислення цінностей, знань, умінь, підведення учнів до самостійних узагальнень. Створюються умови для виявлення і розвитку обдарованості дитини, її підтримки, стимулюванню, самореалізації в сучасному суспільстві.             Нагородження учнів золотою і срібною медалями набуває передусім статусу визнання, особливих успіхів у навчанні. Зміст, організація, форми й методи виховної роботи в школі підпорядковуються реальному визнанню особистості учня як головної мети виховної діяльності та спрямовуються передусім на формування у школярів  громадської зрілості. Виховна система школи передбачає напрямки: громадянське, родинно-сімейне, військово-патріотичне, трудове, художньо-естетичне, превентивне, екологічне виховання. У школі функціонує дитяча самодіяльна організація, діяльність якої носить демократичний, гуманний характер і спрямовується на формування в дітей позитивного соціального досвіду, основ моральності, духовності. Демократичні права учнів поєднуються з обов`язками: глибоко оволодівати основами наук, дотримуватися навчальної і трудової дисципліни, бережливо ставитися до громадської власності, природи й навколишнього середовища. Обов`язковим є дотримання принципів загальнолюдської моралі й етики, здорового способу життя, нетерпиме ставлення до антигромадських проявів. Соціальний захист прав учнівської молоді поєднується з профілактикою її правопорушень.  Правове виховання в школі передбачає декілька етапів. На першому етапі молодші школярі отримують правові знання у рамках вивчення курсу "Я і Україна”. Учні середньої ланки розширюють свої знання в курсі  "Історія”, "Біологія”. Вивчення конституційних прав відбувається під час проведення інформаційних годин, годин спілкування, брейн-рингів, на заняттях у клубі "Юний правознавець”. Актуальною в роботі школи залишається діяльність об`єднань школярів "Юні інспектори руху”, "Дружина юних рятувальників”, "Зелений патруль”.  На третьому етапі навчання учні отримують грунтовні правові знання про державне, адміністративне, громадське та трудове право.  У школі працює рада по роботі з дітьми, які потребують корекції поведінки. Юридична вітальня школи організовує зустрічі, вечори, диспути з питань правового виховання.  Основи екологічної культури учнів формуються з початкової школи при вивченні курсів "Я і Україна”, "Природознавство”, "Основи здоров`я”.  У школі ІІ-ІІІ ступенів екологічна освіта поглиблюється не тільки при вивченні основ наук, а й у процесі проведення різноманітної позакласної роботи. Це тижні екології, виставки "Свято врожаю”, "Осіння ярмарка”, вечори "Природа - матір-берегиня”, конкурси – біологічний марафон, робінзонада, екологічне лото тощо.             Естетичне  виховання ставить за мету виховати в молоді естетичні погляди, смаки, вміння відчувати і творити прекрасне у повсякденному житті. Перлини національного мистецтва пізнаються членами гуртка "Джерельце”, драматичного гуртка, фольклорного ансамблю "Кіндійчата”, розуміння пісенних жанрів отримують учні хорового гуртка. У школі працює філіал дитячої музичної школи № 3, де учні опановують знання з класу фортепіано, скрипки, баяна, акордеону. У школі працює гурток виразного читання. Проводяться конкурси малюнків, творів, віршів. На формування творчої, працелюбної особистості, вмілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, на розвиток потреби в творчій праці, діловитості націлене трудове виховання. Воно здійснюється, насамперед, на уроках трудового навчання та заняттях гуртків "Декоративно-ужиткове мистецтво”, "Умілі руки”. Трудове навчння учнів здійснюється в тісному зв”язку з їх професійною орієнтацією. Невід`ємним елементом загальної культури особистості  є фізичне виховання. Основа фізичного виховання – утвердження здорового способу життя, повноцінний фізичний розвиток учня, формування його фізичних здібностей. Здоровий спосіб життя пропагує у школі наркологічний пост. Більшість з учнів школи займаються туризмом, відвідують різноманітні спортивні секції.              

УІІ . ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

 Загальна середня освіта є невід`ємною органічною складовою безперервної освіти. Вона є основою соціалізації молодої людини в суспільстві, фундаментом для подальшої її освіти чи трудової діяльності. Тому школа дотримується, з одного боку, наступності з дошкільною освітою, зокрема, в питаннях базового компонента її змісту, з іншого боку, створює підгрунтя для загальнонаукової, загальнокультурної і допрофесійної підготовки фахівця до майбутнього суспільного життя. Одержання повної загальної середньої освіти в школі здійснюється за денною формою навчання, екстернатом та за індивідуальними навчальними планами для учнів, які за станом здоров`я не можуть відвідувати школу.            

УІІІ. УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЮ ШКОЛОЮ

Управління школою здійснюється управлінням освіти виконавчого комітету Херсонської міської ради. Безпосереднє керівництво школою здійснює директор та органи громадського самоврядування – рада школи, батьківський комітет.  Акцент діяльності директора зміщується на удосконалення особистої діяльності і створення умов для самоорганізації діяльності учнів, вчителів, адміністрації.  У школі діють колективні органи учнівського (учнівські збори) та батьківського (батьківські збори) самоврядування, повноваження яких визначаються Статутом школи, та колегіальний орган управління – педагогічна рада. Діяльність цих органів робить управління адаптованим, дає змогу враховувати потреби всіх учасників навчально-виховного процесу. У школі функціонують методичні об`єднання вчителів гуманітарного циклу, природничого циклу, математики, початкових класів та класних керівників. Працюють творчі та проблемні групи, діяльність яких координується залежно від завдань школи та потреб колективу. Діяльність організаційних структур на всіх рівнях управління загальноосвітнім навчальним закладом набуває рефлексивного характеру завдяки впровадженню моніторингового супроводу управління, у здійсненні якого значна роль належить шкільній психологічній службі.Конституційне право громадян України на середню освіту здійснюється через систему фінансування школи з суспільних фондів споживання за рахунок бюджетних асигнувань. Школа має право формувати власні кошти за рахунок прибутків господарської діяльності, надання власних послуг іншим організаціям та населенню, оренди шкільних приміщень та інвентарю, добровільних внесків державних і кооперативних підприємств та організацій, батьків та інших громадян, цільових внесків різних організацій та установ, батьківського кредиту і вільно користуватися цими коштами. Школа самостійно визначає форми матеріального стимулювання педагогів та учнів.    

ІХ. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ І ЙОГО ПРОФЕСІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ  

Роль вчителя полягає не лише в тому, щоб забезпечити трансляцію знань, але й бути людиною культури і вселюдських цінностей, провідником ідей державотворення і демократичних змін. Домінантною стає підготовка педагога, діяльність якого не обмежується викладанням власного предмета, фахівця, здатного до здійснення міждисциплінарних зв`язків, який усвідомлює значущість професійних знань в контексті соціокультурного простору. Важливим є його вміння організувати навчальний процес як педагогічну взаємодію, спрямовану на розвиток особистості, її підготовку до розв`язання завдань життєтворчості. Реалізуючи гуманітарну природу своєї професії, вчитель, як вихователь і організатор навчального процесу, не обмежується оцінкою навченості учнів, а стимулює їхні особисті досягнення. Педагог повинен уміти працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, підручників, змісту, форм навчання тощо. Отже, напрямок професійної переорієнтації вчителя від просвітництва до здійснення життєтворчої та культуротворчої місії, від маніпулятивної авторитарної педагогіки до педагогіки особистісно зорієнтованої, педагогіки співробітництва. Оцінювання праці вчителя організовується так, щоб сприяти його розвитку і саморозвитку. Атестація педагога, як форма виявлення рівня його кваліфікації, є демократичною, спонукає до професійного вдосконалення. Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством освіти і науки. Навчання на курсах підвищення кваліфікації при Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти. Підвищенню професійного рівня сприяє активна участь у роботі методичних об`єднань та творчих груп, які функціонують на базі школи.    

Х. НЕОБХІДНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

Керуючись Законом України "Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, де регулюються всі питання освіти, правові відносини школи, необхідними умовами реалізації концепції є: ¨ вибір і структурування навчально-виховного матеріалу на засадах диференціації та інтеграції, забезпечення альтернативних можливостей для одержання освіти відповідно до індивідуальних потреб та здібностей; ¨ орієнтація на інтегровані курси, пошук нових підходів до структурування знань як засобу цілісного розуміння та пізнання світу; ¨ оптимальне поєднання гуманітарної і природничо-математичної складових освіти, теоретичних і практичних компонентів, органічний зв`язок з національною історією, культурою, традиціями; ¨ створення умов для максимального розвитку учнів, формування готовності і здатності до самоосвіти, широкого застосування нових педагогічних технологій; ¨      активне використання новітніх теоретичних розробок та здобутків педагогів-новаторів, запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень; ¨ досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів; ¨ забезпечення відповідних умов для навчання і виховання фізично та психічно здорової особи; ¨ створення належної матеріально-технічної бази, науково-методичного забезпечення педагогічного процесу; ¨ розширення зв`язків школи з іншими навчальними закладами; залучення до роботи школи всіх категорій громадськості: батьків, приватні організації, громадські об`єднання.

Категорія: Мої файли | Додав: Zavuch
Переглядів: 2791 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]


ЗНЗ №18 © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz